Simulacija poreske kontrole

“Protiv lica koje učini radnju, odnosno propust, u vezi sa porezom čije utvrđivanje obavlja sam poreski obveznik a koji se smatraju poreskim prekršajem … neće se podnositi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, ako to lice … pre otpočinjanja poreske kontrole … samoinicijativno prijavi učinjenu radnju, odnosno propust i istovremeno plati dugovani iznos poreza uvećan za obračunatu kamatu.” (iz člana 182b ZPPPA)

Zakonska regulativa menja se neverovatnom brzinom. Zakoni su često nejasni i dvosmisleni a njihovo tumačenje od strane poreskih organa može biti jako neprijatno iznenadjenje.

Usluga simulacije poreske kontrole predstavlja poreski predgled kojim se poreskim obveznicima vrši poreska kontrola, po načinu i metodologiji slična onoj koju sprovodi državni organ, kako bi se na vreme otkrili poreski rizici u poslovanju, i isti otklonili ili minimizirali.

Cilj poreskih pregleda je pronalaženje eventualnih formalnih i suštinskih nedostataka i blagovremno ispravljanje istih, kako bi se izbegla prekršajna prijava. Mnogo je bolje da sami uočite i ispravite grešku nego da to učini poreski organ u postupku kontrole.

About the Author

LuxArcana