Elektronska faktura – eFaktura

Elektronsko poslovanje – ePoslovanje

Nova zakonska obaveza i kako joj odgovoriti ?!

Uveliko se danas govori o eFakturi, odnosno eFakturisanju. Iako ovaj proces digitalizacije sa sobom nosi odredjene pogodnosti za privrednike, on zahteva značajno angažovanje na procesu njegove implementacije – uvodjenja u operativni rad, što zahteva odredjene softverske, hardverske i kadrovske promene u postojećem načinu rada. Svaka promena, čak i ona na bolje, što eFaktura svakako jeste, relativno se teško prihvata a ova pogotovo, zbog gotovo revolucionarne promene dosadašnjeg načina rada. Svidjalo se to nekom ili ne – eFaktura postaje zakonska obaveza.

Šta je tačno eFaktura odnosno eRačun, koliko je različita u odnosu na dosadanji način rada sa papirima, šta je sve potrebno preduzeti u cilju ispunjenja zakonske obaveze, koji su zakonom propisani rokovi i kakve su predvidjene kazne – pročitajte u nastavku ovog teksta.

Šta je eFaktura?

eFaktura ili eRačun je elektonski račun koji u potpunosti zamenjuje dosadašnji, klasični papirni oblik računa. Izdavalac eFakture izdaje primaocu račun u elektronskom obliku. eFaktura je dokument koji je elektronski kreiran, overen, poslat, preuzet i skladišten, svaki od pomenutih koraka u elektronskom obliku.

Da bi jedan eRačun bio ispravan, zakonski mora posedovati dve forme: unutrašnju (tehničko-programska šema, čitaj XML fajl) i spoljašnju (vizuelnu, čitaj PDF fajl), kao i sve ostale elemente koje eRačun mora da sadrži, a koje ćemo eksplicitno pobrojati u Napomenama ovog teksta.

Zakonski rokovi

Ono što je neophodno da znate je da su rokovi različiti za javni i privatni sektor, delimična primena je već u toku a potpuna primena kreće od 01.01.2023. godine.

Javni sektor je već u obavezi da eFakture prima, počev od 01.05.2022., a da ih izdaje i prima od 01.07.2022.godine.

Privatni sektor je već u obavezi da izdaje eFakture prema javnom sektoru od 01.05.2022., da od njih prima i čuva eFakture od 01.07.2022.godine, a od 01.01.2023. u obavezi je da izdaje i čuva eFakture i prema svim ostalim obveznicima.

Zakonske kazne

Zakon propisuje da će za prekršaj biti kažnjeno pravno lice, subjekat privatnog sektora kaznom u rasponu od 200.000 do 2.000.000 dinara i odgovorno lice tog pravnog lica novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara ukoliko povredi obavezu izdavanja eFakture; ne evidentira PDV elektronski u skladu sa Zakonom; koristi podatke dostupne u SEF u, a u svrhe koje nisu propisane zakonom; ne primi eFakturu u skladu sa Zakonom; kao i u slučaju neomogućavanja licu koje vrši inspekcijski nadzor uvid u podatke o poslovanju, poslovnu dokumentaciju, prateću tehničku opremu i uređaje.

Kreiranje i slanje eFaktura

Teoretski gledano, eFakturu možete kreirati i poslati kupcu na dva načina.

Prvi je da to radite “ručno”, tako što ćete ručno, na samom SEF-u (SEF – SistemElektronskih Faktura, specijalizovani web portal Poreske uprave), unositi sve moguće podatke za svaku eFakturu, uključujući i artikle, poreske stope, posebno uvedene poreske kategorije i još gomilu podataka, što zahteva dosta vremena, mnogo truda i poznavanje svih ovih kategorija, sa velikom mogućnošću greške. Veoma je slično ako za to koristite neki pomoćni softver, koji nije deo računovodstvenog programa, jer će se svi podaci morati opet i ponovo, unositi u računovodstveni program radi računovodstvene obrade – knjiženja.

Drugi je da to radite ili još bolje, da računovodstvena firma – Agencija Lux Arcana, to radi za vas ili umesto vas, u najsavremenijem računovodstvenom softveru koji ima tehničke mogućnosti za takav rad. Kreiranje i slanje fakture preko računovodstvenog programa je daleko lakše, komfornije, jednostavnije, brže i jeftinije, a mogućnost greške je u domenu teorije.

Prijem i čuvanje eFaktura

Kao i kod kreiranja i slanja, tako je prijem i čuvanje eFakture moguće na dva načina.

Prvi je, pogadjate, “ručno”, tako što ćete link za eFakturu dobiti elektronskom poštom na svoju mail adresu. Nakon toga izvršićete preuzimanje PDF fajla, koji će biti snimljen negde na disku vašeg računara. Sa velikim brojem tako primljenih eFaktura nećete moći imati pregled tih računa, recimo po dobavljačima, datumima, vrstama, tipovima i slično, teško da ćete tako organizovane podatke moći da koristite u daljem radu, gotovo je nemoguće da ih pružite poreskim inspektorima na uvid a i proces dostavljanja takvih dokumenata računovodstvenoj firmi – Agenciji, kojoj ste poverili vodjenje poslovnih knjiga, dodatno se komplikuje uz veliki znak pitanja ko će sada da čuva gomilu takvih fajlova, organizuje ih, garantuje njihovu bezbednost i pruži ih na uvid poreskim organima ?! A nakon toga, sve to ponovo unositi u računovodstveni softver radi knjiženja.

Drugi način je naravno, potpuna automazacija celog procesa kroz napredno korišćenje najsavremenijih računarskih softvera, osposobljenih da vaše eFakture preuzme direktno sa SEF-a, a nakon toga ih, u svega par klikova, arhivira na unapred dogovorenom mestu za to – na Vašem ili našem računaru, nekom ekternom uredjaju ili specijalizovanom “cloudu”a sve to bez ikakvih primanja mailova, slanja istih, proslednjivanja, dodatnih koraka, napora, truda i gubljenja vremena, koju će za vas ili umesto vas, raditi računovodstvena firma – Agencija Lux Arcana, kojoj ćete poveriti svoje računovodstvene poslove.

Šta je ePoslovanje?

Elektronsko poslovanje ili ePoslovanje je širi termin od eFakture i predstavlja potpuno digitalan način obavljanja delatnosti, što znači da se i svi ostali poslovni dokumenti u potpunosti digitalizuju a transakcije zaključuju, razmenjuju i čuvaju u elektronskoj formi, čime se papir podpuno izbacuje iz upotrebe.
Kada su vam već sve fakture, izlazne i ulazne, u elektronskom obliku, zašto i sva ostala poslovna dokumenta ne bi bila ?!

Lux Arcana radi za vas

Možete li da zamislite da vam sve eFakture dolaze direktno u računovodstveni program a iz programa se arhiviraju tamo gde treba i sve to u par klikova ?!

Mi možemo. Jer na tome radimo duže od dve godine. I tek ćemo da radimo.

Možda baš sa Vama ?!

Nudimo Vam mogućnost da, ukoliko ste manja firma svoje računovodstvene poslove u potpunosti poverite Agenciji Lux Arcana, gde će svi do sada pomenuti procesi postati naša briga ili da, ukoliko ste veća firma, organizujemo Vaš računovodstveni sektor za samostalan sopstveni unos podataka u najsavremeniji ERP računovodstveni softver, koji ne bi ste kupovali već iznajmili uz minimalne troškove, a gde bi u sve tako unete podatke Agencija Lux Arcana imala sopstveni uvid, te nastavila dalju računovodstvenu obradu odnosno knjiženja iz sopstvenih poslovnih prostorija, uključujući naravno i finalnu obradu podataka kroz PDV evidencije, PDV prijave, permanentnog nadgledanja, izrade i predaje završnih računa i svih ostalih usluga koje medjusobno dogovorimo.

U prilici smo da Vam, pored svega ovoga ponudimo i kvalitetno izveštavanje u vidu kreiranja i slanja najrazličitijih dogovorenih računovodstvenih i poslovnih izveštaja, kako iz samog programa koji sadrži veliki broj najrazličitijih izveštaja, tako i kao eksterno izveštavanje kroz najsavremenije softverske alate povezane sa Vašom bazom podataka, tzv. “business intelligence” (Microsoft Power BI). Uz sve to, razume se, dobijate i usluge najkvalitetnjeg, preciznog, pravovremenog i tačnog konsaltinga na bazi permanentnog praćenja svih zakonskih propisa iz oblasti računovodstva, poreza i finansija, uz iznalaženje svih zakonskih mogućnosti za poresku optimizaciju, odnosno mogućnost da Vaši porezi budu manji, tamo gde je to zakonski moguće.

Vaše računovodstvo biće lakše sa nama, Vaši porezi mogu biti manji sa nama a Vaše celokupno poslovanje biće značajno unapredjeno i kvalitetnije.

Napomene:

Osnovni elementi e-fakture:

 • na osnovu Zakona o elektronskom fakturisanju
 • datum izdavanja fakture,
 • broj fakture,
 • datum prometa dobara i usluga,
 • PDV broj ili PIB izdavaoca,
 • pun naziv i adresa izdavaoca fakture,
 • PDV broj ili PIB primaoca,
 • pun naziv i adresa primaoca fakture,
 • vrsta robe/usluge,
 • vrsta/količina isporučenih dobara ili vrsta/obim usluge,
 • oporezivi iznos po stopi ili izuzeće,
 • jedinična cena bez PDV-a,
 • popusti ukoliko ih ima (osim jedinične cene),
 • poreska stopa,
 • ukupan iznos PDV,
 • poreska kategorija.

About the Author

LuxArcana